REACH & RoHS

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) direktivet är en EU förordning, (EG) nr 1907/2006, som styr produktion och användande av kemikalier. Målet med lagstiftningen är att skydda miljön och människors hälsa från kemikalier samt att öka konkurrenskraften och innovationen inom kemikalieindustrin i Europeiska Unionen.


Product information according to REACH

The alloy in the bushing mounted on the V-clamp for T-240 could contain Lead (Pb) above the SVHC limit* (0,1%).

The Alloy in Earthenware V-groove included in Grounding Beach joint contains Lead (Pb) above SVHC * level (0.1%)

Earthing beach joint is included in the following products: 11140158, 11140170, 11140187, 11140221, 11140222, 11218650, 11219650

*SVHC = Substances of very high concern