REACH & RoHS

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) direktivet är en EU förordning, (EG) nr 1907/2006, som styr produktion och användande av kemikalier. Målet med lagstiftningen är att skydda miljön och människors hälsa från kemikalier samt att öka konkurrenskraften och innovationen inom kemikalieindustrin i Europeiska Unionen.


Produktinformation enligt REACH

Legeringen i  Jordklamma V-spår som ingår i Jordning strandskarv innehåller Bly (Pb) över SVHC* nivån (0,1%)

Jordning strandskarv ingår i följande produkter: 11140158, 11140170, 11140187, 11140221, 11140222, 11218650, 11219650

*SVHC = Substances of very high concern