Miljöarbete

Långsiktigt miljöarbete

Miljöarbete och att ha kontroll på hela tillverkningsprocessen har under många år varit en självklar del av Tykoflex verksamhet. Under 2008 systematiserade vi vårt miljöarbete ytterligare för att certifiera oss enligt ISO 14001. Vi erhöll vårt certifikat i februari 2009.

Vår miljöpolicy
Tykoflex är en strategisk samarbetspartner inom områdena kapslingar och kopplingar för kunder med höga krav på säkerhet och hållbarhet.

Vi ska långsiktigt minimera och förebygga negativ miljöpåverkan som vår verksamhet kan ge upphov till genom att hushålla med naturresurser och råvaror samt förhindra miljöfarliga utsläpp.

Detta ska ske med ständig förbättring och utveckling av våra produkter och vårt sätt att arbeta i avsikt att både direkt och indirekt minska belastningen på miljön.

Arbetet ska ha hög prioritet, präglas av öppenhet och en gemensam strävan att nå uppsatta mål. Våra anställda ska vara kunniga, engagerade och målinriktade. Tillsammans med kunder, leverantörer och myndigheter ska Tykoflex AB verka för en gemensam strävan att skydda miljön enligt gällande lagar och författningar.

Vi ska kunna bedriva en lönsam och kvalitetsstyrd verksamhet i kombination med ett aktivt, medvetet och långsiktigt miljöarbete.